Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
realitka pro všechny životní situace
800 111 555
infolinka 7 dní v týdnu
CS | EN
CS   |   EN

Pronajímáte byt? Jaká jsou vaše práva a povinnosti?

Nejčastější spory, které v oblasti bydlení vznikají, jsou právě ty mezi majitelem bytu a nájemníkem. Důvody mohou být různé, malým nedorozuměním počínaje a neznalostí práva konče. Nájemníci tak často kvůli neshodám raději dávají výpověď z nájmu, než aby řešili problémy. Stěhování však přidává práci oběma stranám, jedna musí hledat nové místo k bydlení, druhá nového nájemníka. Abyste předešli nepříjemným situacím, je ideální vyjasnit si hned na začátku práva a povinnosti obou stran v nájemní smlouvě.

Jako majitel bytu nemůžete základní pravidla pronájmu příliš ovlivnit. Jsou totiž zakotvená v novém občanském zákoníku. Jakmile byt pronajmete, vše se začne řídit podle něj. A pokud ve smlouvě překročíte zákonem daný rámec na úkor nájemníka, jsou tyto informace ve smlouvě ze zákona neplatné.

Povinnosti majitele bytu:

Předání bytu nájemníkovi

Vaší prvotní povinností je předat nájemníkovi byt do užívání ve vyhovujícím stavu. To znamená zpřístupnit byt k nastěhování a odevzdat nájemníkovi klíče. Byt musí být při předání čistý a v dobrém stavu. Pokud byly stav bytu a jeho vybavení blíže specifikovány v nájemní smlouvě, je třeba, aby tomu odpovídala i skutečnost.

Poskytnout a zprostředkovat služby

Ve smlouvě musí být uvedeno, které služby budete zajišťovat vy jako majitel bytu, které si nasmlouvá sám nájemník a jak bude probíhat rozúčtování mezi vámi a nájemníkem. Pokud služby nespecifikujete v nájemní smlouvě, automaticky byste měli zajistit nájemníkovi služby, jako jsou: dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu. Další služby si můžete s nájemníkem dohodnout v nájemní smlouvě. Odběr plynu a elektřiny si zpravidla sjednává sám nájemník přímo s dodavateli.

A jak je to s vyúčtováním služeb? Úhrada za služby může být paušálně zahrnuta v nájemném nebo může být hrazena samostatnou paušální částkou vedle nájemného. V prvním případě nemáte povinnost předkládat nájemci vyúčtování. Pokud však zvolíte variantu úhrady služeb zálohou, musíte pak pravidelné vyúčtování služeb nájemníkovi předložit, a to nejpozději do 4 měsíců od konce zúčtovacího období, které bývá zpravidla 12 měsíců. Nájemníkovi se pak vrací přeplatky, nebo je naopak vyžadováno doplacení nedoplatku.

Udržovat byt a dům

Jako pronajímatel máte povinnost udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Nemusíte však provádět a hradit běžnou údržbu bytu a drobné opravy, které vznikají při užívání bytu. Tyto náklady hradí nájemník. Běžnou údržbou se rozumí zejména malování, oprava omítek, tapetování, čištění podlah nebo čištění zanesených odpadů. Drobnými opravami jsou zejména opravy podlah, výměny prahů a lišt, opravy částí dveří a oken, kování a klik, rolet a žaluzií, opravy vypínačů, výměny sifonů, opravy van, umyvadel, kuchyňských sporáků atd. Náklad na jednu takovou drobnou opravu by však neměl přesáhnout 1.000 Kč a v celkovém součtu za všechny opravy částku rovnající se 100Kč/m2 podlahové plochy bytu. Náročnější a dražší opravy pak jdou za vámi. Jedná se například o výměnu podlah, oken či dveří atd.

Umožnit nájemci v bytě chovat zvíře

Jako pronajímatel nesmíte zakázat nájemníkovi v bytě chovat zvíře. Nájemník však musí zajišťovat, aby chov zvířete nezpůsobil pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže. Může se jednat například o zvýšený hluk či znečištění společných částí domu. Nájemce také musí dodržovat potřebná pravidla pro chov, případně uhradit další vzniklé náklady na údržbu společných částí domu.

Práva majitele bytu:

Vybírat nájemné

Jako pronajímatel máte bezesporu právo na vybírání nájemného. Jeho výše musí být jasně stanovena v nájemní smlouvě. Výše nájemného není v zákoně nikde specifikována, takže záleží čistě na dohodě mezi vámi a nájemníky. S nájemníky si můžete také ve smlouvě ujednat každoroční zvyšování nájemného, což může být výhodné zvlášť v současné době, kdy tržní nájemné v Praze každým rokem stoupá.

Požádat o kauci

Vřele doporučujeme využít práva zajistit se zaprvé proti neplatičům a zadruhé také pro případ vzniku škod na pronajatém bytě. Jednoduchým nástrojem je v tomto případě tzv. kauce neboli jistota. Podle zákoníku nesmí být vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného (bez záloh a služeb), obvyklá je výše jednoho nebo dvou měsíčních nájmů. Při skončení nájmu pak vracíte jistotu zpět nájemci. Pokud má však nájemce dluh, který vznikl nezaplacením nájmu, nebo během užívání bytu způsobil škodu, můžete si z kauce vzít patřičnou částku a vrátit nájemci jen její část.  

Kontrolovat byt

Nájemníci vám musí umožnit přístup do bytu, a to nejen za účelem případného provedení opravy, ale také kontroly. Musíte však o tom nájemníky předem informovat. Předchozí oznámení se nevyžaduje jen v případě, je-li nezbytné zabránit škodě.

Zakázat stěhování dalších osob

Jako majitel bytu máte také právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To ovšem neplatí, jedná-li se o osobu blízkou (manžel, rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, sourozenci nebo partner). Zároveň máte právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu. To znamená, že všechny osoby mohou žít v pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

Zakázat podnájem

Pokud by chtěl nájemce dát byt do podnájmu jiné osobě, musí k tomu mít váš písemný souhlas. To neplatí v případě, že by dal do podnájmu byt nebo část bytu, pokud v něm sám bydlí. Pokud tedy zásadně nechcete, aby nájemce dal byt komukoliv do podnájmu, výslovně to ve smlouvě nájemci zakažte.

Zamítnout změny a úpravy

Jako pronajímatel můžete zamítnout úpravu, přestavbu nebo jinou změnu bytu nebo domu, kterou nájemník chce provést. Pokud se změnou souhlasíte, dejte souhlas nájemníkovi písemně s určením přesné specifikace změn. Pokud se nedohodnete s nájemníkem na ponechání změny po skončení nájmu, má nájemce povinnost odstranit změnu, kterou provedl.

A nakonec, pokud jsou naplněny podmínky stanovené v zákonu, zejména pokud poruší nájemce své povinnosti, máte právo vypovědět nájem. Podle míry porušení je pak nájem vypovězen výpovědí s 3 měsíční výpovědní dobou nebo výpovědí okamžitou, tj. bez výpovědní doby.

BUĎME V KONTAKTU

Poradíme vám, jak nejlépe prodat.
Nezávazně, zadarmo a přátelsky.
22 LET  zkušeností
55 000  spokojených klientů
Byt Dům

* Povinný údaj
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR.