Souhlas se zpracováním osobních údajů
pro obchodní účely

Tímto uděluji společnosti MAXIMA REALITY, s.r.o. se sídlem Havlíčkova 1030/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25149610, vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 53747 (dále jen „MAXIMA dále také jen „Správce“) souhlas s využitím veškerých identifikačních, kontaktních, provozních, včetně lokalizačních a jiných údajů generovaných při poskytování služeb nebo získaných při komunikaci se mnou (dále jen „údaje“) pro obchodní účely. Jednotlivé zásady zpracování osobních údajů jsou popsány v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Jsem si vědom, že obchodní účely zahrnují zejména činnosti týkající se třídění údajů, uchovávání údajů, vypracovávání analýz, vytváření cílených nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách a dále samotné oslovení Správce s obchodní nabídkou nebo ze strany třetí strany, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací, prostřednictvím kontaktů, které Správci poskytnu.

Souhlas je poskytnut na dobu tří let. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

Byl jsem informován, že Správce může předat mé osobní údaje do třetích zemí, mimo Evropský hospodářský prostor. V případě, že budou osobní údaje předány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo do zemí, které nemají odpovídající úroveň ochrany podle platných zákonů, zejména GDPR a dalších předpisů EU a vnitrostátních předpisů o ochraně osobních údajů, bude toto předání uskutečněno na základě výjimky vztahující se na konkrétní situaci, nebo Správce zajistí, že budou poskytnuty odpovídající záruky, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s GDPR, tedy zejména s čl. 42 odst. 2 GDPR.

Beru na vědomí, že podle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké moje osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Cookie popup