Souhlas se zasíláním obchodních a marketingových sdělení


Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení

Tímto uděluji výslovný souhlas společnosti MAXIMA REALITY, s.r.o., se sídlem Revoluční 1, 110 00 Praha 1, IČ: 25149610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 53747(dále jen „MAXIMA“), provozovateli internetového serveru maxima.cz dostupného na internetové adrese https://www.maxima.cz (dále jen „webové stránky“), aby v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jako „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jako „Antispamový zákon“) a zpracovávala tyto osobní údaje:

  • kontaktní e-mail.

Výše uvedené osobní údaje MAXIMA zpracovává pro účely zasílání aktuálních informací z realitního trhu, nabídce služeb a produktů MAXIMA v souladu s Antispamovým zákonem, a to především formou následujících typů e-mailových zpravodajů:

  • Aktualizace online a mimořádné zpravodaje

          Zpravodaj informuje o nových službách a produktech MAXIMY. K odběru zpravodaje je potřeba udělit souhlas.

  • Obchodní nabídky MAXIMY

          Zpravodaj informuje o slevách a mimořádných nabídkách MAXIMY. K odběru zpravodaje je potřeba udělit souhlas. 

MAXIMA bude Vaše výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu trvání souhlasu (tj. od okamžiku elektronické registrace e-mailové adresy až do odvolání souhlasu), nejdéle však do uplynutí tří let ode dne udělení souhlasu.

Svůj souhlas související s ochranou osobních údajů máte právo kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy gdpr@maxima.cz nebo odhlášením přímo v doručeném e-mailu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas. V souladu s čl. 15, 16 a 17 GDPR máte dále právo:

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům;
  • požadovat opravu svých osobních údajů;
  • požadovat výmaz svých osobních údajů;
  • na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
  • na přenositelnost Vašich osobních údajů;
  • podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, nebude MAXIMA Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit na kontaktní e-mailové adrese gdpr@maxima.cz.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně tedy dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu. Je tedy zcela na Vašem svobodném uvážení, zda tyto obchodní informace chcete přijímat. Právním základem pro zasílání takovýchto sdělení formou přímého marketingu je Váš souhlas.

Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně společností MAXIMA, Vaše osobní údaje nejsou předávány žádnému dalšímu zpracovateli, příjemcům ani třetím stranám. 

Souhlas je udělen ode dne odeslání e-mailové adresy a je zaznamenán v databázi MAXIMA. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.12.2021.

Cookie popup